is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 14 NOVEMBER

„ doene reize naar hervvaards, de tyd mogt worden

„ geprolongeerd.

„ En de tweede en derde leezing van voorfz-. Mis„ live, op den fj. deezer en heden . gefchied zynde, „ heeft de Vergadering, conform het advis van bo„ vcnuemeld Bewind, leflooten, des voornoemden Sup„ pliants verzoek, mus deezen te accordeeren, en „ dienvolgens hem als nog te compraïhendeeren, on„ der de Proclamatie wegens een generaal Pardon, „ den 9.2. Juny deezes jaars gearrefteerd;

,, En zal Extract deezes, met byvoeging van de „ voorfz. Requeste, in originali worden gezonden s, aan het Uitvoerend B-wind, om, hier aan de nodige „ executie te geven; »

„ Zullende dit befiuit , overeenkomfHg het 60, „ Articul der Staatsregeling, ter bekrachtiging wor„ den gezonden aan de Tweede Kamer, met en be„, necens dc voorlz. Misfive en Requeste, in origi„ nali."

Eu daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer Wyken te zyn gefchied, is de tweede leezirg deezer Stukken by deeze Vergadering, bepaald op Dingsdag den 19. November eerstkomenden.

f Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordige :d Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 1,2. Nuvemi-.er laatstleden, genomen, op de Requ' ste van E. B. Coufeband, verzogt hebbende Brieven van Venia atatis;

Welk Befiuit is van den volgenden inhoud:

„ By refumtie gedelibereerd zynde, over de Re„ sa .ste van Francr: *us Bernardys Coufbant, wo-

„ rum ■