Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a4a , I5 NOVEMBER i?99>

Is (jeleezen eenExtraft uit hetRegister der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 13. Nov-mber laatstleden, daarby, copielyk inzendende eene Mufive var» het Uitvoerend Bewind, ten geleide van een affchrift der wederkeerige Aanfpraaken, zo van den by deeze Republiek gerendeerd hebbenden Franfchen Minister Florent Guyot, by deszelfs atfeheid, als van den Prafident van hetzelve Bewind, by die gelegendheid gedaan.

En zyn alle deeze Stukken aangenomen voor Notificatie.

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 13. November laatstleden^ genomen op eene Misfive van de Municipaliteit van Amflerdam, herhaalende derzelver in de maand July laatstleden, gedaan verzoek , om van derzelver Posten te mogen worden ontflagen, en vervangen door een Conftitutioneel Gemeente Beftuur, zendende welcemelde Kamer daarnevens, cop>e van dezelve Misfive, aan deeze Vergadering, ten einde daar door , zo veel mogelyk, het werk der vei deeling der Bataaffche Republiek in Gemeentens, te bespoedigen.

En zyn dezelve Stukken aangenomen voor notificatie.

Is geleezen een Extract uit het R.eguter der Befluiten va de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 11. November laatstleden, tem geleide van een copie Request van J, H. Heidenryk; houdende verzoek, dat 1 het

Sluiten