Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5 november ï;££.

brt doorhem bevoorens geprimeerde Reqüest, oni brieven van abolitie voor zyn. Zoon H\J- Heidenryk, moge worden gehouden, buiten verdere deliberatie, én de verleende" provifioneele furcheance w uden ingetrokken ed buiten effect, gefteld; zynde conformdat verzoek, door welgemelde Eerfle Kamer, by hetzelve befluit gedisponeerd.

En is hetzelve aangenomen voor notificatie.

Is geleezen een Extratl uit het Register der Bé • fluiten van de Eerfle Kamer van het vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks \ van den 13. November laatstleden, daar nevens inzendende eopie van eene Misfive van den Bu'-ger A L- Barbaz, als mede een Exemplaar van hi t door dien Burger vervaardigde Lierzang, op de Landing der En lelfchert en Rusfen, aan en van de Bataaffche Kust

En zyn alle dezelve Stukken aangenomen voor No' tifieèdeh-J ili jri t »w>ft^ï-*Vc-tïev 'nvr~ ,

Is geleezen een Extraïï uit hetRegister der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 134 November laatstleden, genomen na gehoort te hebben het rapport van eene perfoneele Commisfie, dat mede alhier geleezen is , houdende, dat tot ryd ert Wyïe de Rechterlyke Macht zal zyn georganifeerd, aan het Hof van Justitie over het voormaalig Gewesc Friesland, word' opgedragen de Judicature in cas d* appel, over Ordonnantiën der Neder-Rechters ft gemeld Gewest, rakende het onderhoud van Dyken^ W<£gen en Wateren.

Welk befluit is van den volgenden inhoud i

Sluiten