is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 NOVEMBER 179^ 41*

hetzelve, in lehoorl^te formi, aan de Eerfte K tmer.

Is voor derde rrnal geleezen een Extratl uit hst Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het ■Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Voks, van den 14. November laatstleden, waarvan de eerfte leezing op den 19., en de tweede leezing op den aa. daaraanvolgende, zyn gefchied, houdende het Betuit dier Kamer op de Requeste van Jan Nolet, waarby aan hem word geaccordeerd eene prolongalie voor den tyd van zes weeken, tot het produceeren der Bewyzen, dat de in de Rtque.ce gemelde gekote Graanen, in de Havens deezer Republiek zyn ingevoerd; welk Befluit in de Notulen van den 19. November laatstleden, is geïnfereerd:

Waarop gedelibereerd zynde, is, agtervolgens hes 3a. Art. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kam,r bekrachtigt het voor gefteld befiuit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd beftuit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, met de R?qu?se, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van hetzelve, in behoorlyke torma, aan de Eerfte Kamer.

i fi •' ■ ;e»fifi^';b'W9i^diiob?iS' qoi££W. Is voor de derdemaal geleezen een Extratl uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van hei Vertegenwoordigend Lichaam d. s. Bataaffchen Vulks van den '15. November laatstleden, waar van de eerfte leezing op da 19 , en de tweede lee* zing op den 22. daaraanvolgende zyn ürfchied, houdende het Beftuit dier Kamer op de Requeste van B.

Dirkt