Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

482 3° NOVEMBER 1799.

„ zo verre betreft, de ten Requeste gemelde nifa„ tenfchap van wylen Me? na van Royen-, Wed. Mr. ,, TheodorusJ:Beels, welke in begin deezes jaars, „ is konen te overlyden, 'of wei tmdcrs, ingëvalls „ zulks doenlyk en met-de gronden van bet recht be,, ftaanbnar geoordeeld zoude kunnen worden, dat „ de aimgedelfe Executeurs mos>en woiden geautho„ nfeeid en gequalificeerd, om, ongepia:judiciëerd » der'Supplianten recht van beraad cn zonder dat „ daaraan de minlle atteinte worden toegebragt, uit „ de penningen in dezelve nalatenfchap voorhanden „ zynde, aan de bovengemelde Heffing, op den voet, „ /.o als daaraan door de voornoemde overleden , by „ haar levtri'reeds gedceltelyk is voldaan, wyders „ zo als behoord te voldoen.

„ En inhcerecrende, de op den gezegden 27. Sep» „ tember laatstleden bereids verklaarderedenen, van

onverwylde noodzaaklykheid', dat deeze aangaande, „ niet te fpuedig kan worden gedisponeerd, daar reeds „ de termyn ter voldoening "én den vierden terfnyu „ der H.ffing, den 30. November 17^9. gearresteerd, „ is geëxpireerd.

En gedelibereerd'zvn de over de verk Iaaring van onver** Wylde no»dzaakfy'kheid, in hetzelve vervat, h^eft deeze Vê^gadermg , ingevolge Aft. 3:. Lit. b, van het Reglement B. der Staatsregeling, gh&ïè?è?èièrhY*

De Tweede Kamer overweegende, dat dc redenen donr de Eerfte Hamer by gebragt voldoende zyn, bekrachtigt de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid , door de Eerfle Kamer geplaatst, aan net 'hoofd van het volgend Befluit; houdende:

„ En voords overweegende, dat de verfchuldfgde

„ fur-

Sluiten