Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 f So NOVEMBER 1709,

"uen, aan Commisfarisfen der Nationale Rekening, tot informatie. {Zonder refumtie.)

Is geh ezëri' een Extratl uit het Register der Bejhitcn van de Eerfte Kamér van het Vertegemvoordi'génd Lichaam des BataajfcKn Volks, van den. 29. November laatstleden ; genomen, na gehoord te hebben het R-nport van eene perfonec'e Commisfie, dat mede alhier gefé&en is, op verfcheide Requeste van Nationale Officiei en , waarby wurd beflooten, dat E. F. Standnitz, J F. Diert van Leefdag F. van der IVd, C. E A. van Bange, C. Fokke, j\ G ZuVich, J. E. Schaunberg, J. E. Staal, II. J. B'runeman< on II. Coulbant, zullen worden gebragt op de IV 'Gbêh Lyst, cn Gepenfioneerd op den Voec als by Decreet van den 19 Juny 1799 is bepaalde

Welk beftuit is van den volgenden inhoud:

„ De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebben« de het Rapport van de geheime Commisfie tot „ het werk der Penfioenen, ineen Committé Genc,, raai benoemd, op de onderfcheidene Requesten der „ natemelden Officieren in dienst deezer Republiek,

daarby verzogt hebbende continuatie van Penfioen.

„ En in aanmerking genomen zynde, de bekrom,? pen omflardigheden , waarin de Requestranten be„ nevens hunne Huisgezinnen gedompeld zyn, door „ het gemis van hunne noodige fubfittentie, verklaard „ dat 'er in dezen beflaat onverwylde noodzaaklyk5j heid"

•ncxeg nsbicw siftrjal ist ,y<• •/>»,:•„. - , .

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van wiverwyide noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft ,» / de

Sluiten