is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i68 ï2 DECEMBER i/op,

„ fite van Pntjï&ni èn Raa'deH in den Hövë van

„ jujtnie over de voormaaligé Gewesten Holland en Zeeland, gefchreeven alhier den 28. November laatstleden, en den 2. December daaraanvol,, gende ter deezer Vergadering geleezen, houdende, ingevolge van, en ter voldotninge aan hee „ Decreet van den u. Oftober te vooren, derzel. „ ver confideratiën en advis, op de Requeste van ,, Fieter Berkelbach van den Sprenkel, woonende te „ Leyden, in quaiiteit, als by Acte van den gemel„ den Hove, van dato 6. April i797., aangefteld „ zynde tot Executeur van den Testam'ente en verde„ re dispofitie van Sufanna Elizabeth van Esfen „ laatst Weduwe van Abraham Cafimier Scnlïfil „ penbach, verzogt hebbende, dat zekeren by dezel„ ve Requeste vermelde Hofireede en verdere Per„ cëelen uit den Band van Fidei-Commis, waar mede »• dezeJve Goederen zyn bezwaard, mogre worden ont„ flagen, met authorifatie op hem Suppliant in zyne ee„ melde quaiiteit, om dezelven < hetzv publiek, hetzy „ uit de hand, te mogen verkoopen, "en aan dem Koo. „ per op Koopeis te tranfporteeren, mitsgaders om „ het provenu van dien verkoop, voor zo'verre het „ zoude kunnen ftrekken, te mogen employeeren „ tocanoshmg, van zeker insgelyks by dezelve Re„ queste vermeld Capitaal van /'4000 , met de daar ' ,, op verfcheenen Intresfèn door hem Suppliant in „ zyne quaiiteit opgenomen en genegociëerd, als „ mede om daar uit te vinden het gund, dooriheir* „ ter voldoeninge aan de Heffing van 4 pCt. reeds „ uit de revenuen van den Boedel is vöörgèfchosten „ en voldaan, cn nog in het vervolg, tot voldoeninge „ van de verdere Heffingen zal moeten worden vol„ caan en betaald.