Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 DECEMBER 1799. 431

„ gerechtelyke Procedures en Executiën voorden tyd „ van 12. Maanden, te rekenen van den 127. Seprera„ ber laatstleden, zynde de dag, op welken aan den „ bovengemelden Requestrant ter zaak voorn, door „ het Vertegenwoprdigend Lichaam eene provifionee„ le Surcheince is geaccordeerd geworden.

„ En zal Extract deezes, met by voeging van de „ voorn. Requeste, in originali, worden gezonden „ aan het Uitvoerend Bewind, om hier aan de noo„ dige Esesutie te geven.

„ Zullende dit bejluit, overëenkomftig het 60. Ar„ eieul der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden „ gezonden, aan de Tweede Kamer, met en bene„ v«ns de voorn. Misfive en Requeste , in origi' „ nalir

En daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer byken te zyn gefchied, is de tweede leeztog deezer Stukken, by deeze Vergadering bepaald op Dingsdag den 17. December eerstkomenden.

Is geleezen een ExtraSt uit het Register der Be* Jluiten van de Eerfle Kamer van htt Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 11. December laatstleden, genomen, op de Requesten van B. A. Kerstens en J. Dekker> verzogt hebbende Brieven van Venia JEtatis.

Welk bejluit is van den volgenden inhoud:

„ By refumtie gedelibereerd zynde, over de Re„ quesre van Bernardus Adrianus Kerstens en Jan ,, Dekker, oud 21. en byna 22. Jaaren, den 3. dee„ zer alhier ter Vergadering geleezen; refneclivelyk ff verzogt hebbende Brieven van Venia JEtatis.

„ En de tweede en derde Leezing van dezelve Re-

„ ques-

Sluiten