Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 3 JANUARY 1800.

„ king tot de betaaling, der vierden en vyfdett „ termyn, te verklaaren voor deligenc, hem tevens „ verkenende uititei van beraaling, tonden 15 Jan 11„ ary eerstkóomende, ten einde als dan ai zyn ver-

fchuldigde voor d-n vierde en vyfden termyn, in

eem te kunnen voldoen.

, En zal Kxrnct üuzes, met byvoegimr van ge,j me!Je Requesce en Bylage in originali, worden „ gezonden aan hec Uitvoerend Bewind derBataafl'che m Repuoiiek, om daar aai; de nooulge Executie te „ geven, als meede gelyk Extract aan Commisfarisjj fèn tot de Nationaale Rekening, tot informatie.

„ Zullende dit befluit, voor zo veel het Jaiifte ge„ deelte concer. eerd, overeenkomltig Art. 60 der „ Staatsregeling, ter bekrachtiging worden gezonden, „ aan de Tweede Kamer, met en benevens het in „ deezen uitgebragt Rapport, de voorfz. Rcqueste ^ en Bylage , alles in originali.

En voords over bet voorfchr. befluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Litt. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd.

De Tweede Kamer bekragtigt het voor gefield befluit, en veranderd hctzdve in een Decreet.

En zal dit bekragtigd befluit; ingevolge Art. 69. <Jer Staatsregeling, met de Requeste en Bylagen onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bevind, en tevens een affchrift van het zelve, in behoorlyke forma, aan de Eerfle Kamer.

Zullende Extract, van dit Decreet worden gezonden aan Comtnisfarisfen der Nationaale Rekening tot informatie. (Zonder refumiie.)

h ^doezen een ExtraB uit het Register der Be-

(lui-

Sluiten