Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 JANUARY 1799.

heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. lit. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

l e Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen, door de Eerfle Kam<r by gebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de verklaaring van onverwyldenoodzaaklykheid, door de Eerfle Kamer geplaatst, (tan het hoofd van het volgend Befluit,- houdende:

„ En voords, conform het advis van het boven„ gemeld Bewind, daadelyk beflooten, het verzoek „ by voorfchreeve Requeste gedaan, mits deez^n te „ accordeeren, en dienvolgende aan de voornoemde „ Requestranten te verleenen prolongatie, voor den „ tyd vau zes maanden, te reken van den dag van riet „ in deezen te nemen Decreet, binnen welken zy „ zullen kunnen volftaan, de gerequireerd wordende „ bewyzen inteleveren, dat zy aan de bepaalingen by „ het meergemeld Decreet van den 18. Juny voor1 fchreeven , waarby aan hun geaccordeerd was, om

ter hetaahng van tagtig lasten Rogge vyf duizend „ Ryksdaalders in Specie naar Libau te mogen ver„ zenden, hebben voldaan, om aldus de door hun, „ ingevolge het gemeld Decreet by het Departement „ tot de Convoyen en Licenten te Rotterdam, gefteN „ de cautie te kunnen royeeren.

„ En zal extracl: deezes, met byvoeging van geknielde Requeste, in originali, worden gezonden ,/aan het Uitvoerend Bewind, om hieraan de noodige „ executie te geven.

„ Zullende dit befluit , overeenkomftig het 60. „ Art. der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden „ gezonden aan de Tweede Kamer, met en beneg, vens voonaoemde Requeste, in originali"

En

Sluiten