is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£©+ 15 JANUARY 1800.

Gereformeerd Kerkgenootfchap te Bergen cp den Zxm Ware gefchied, of wanneer hetzelve in den jaare 1749. was geauthorifeerd geweest, om eene Collecte re mogen doen tot opbouw of herftel van dat Kerkgebouw , als Wanneer het met wel zo veel recht het 5de c'er additioneele Articulen zoude kunnen inroepen. Dat toenma 1 de betaaling dier onkosten uit dat Fonds , door de Staaten Generaal is gedaan, om dat de Kerk niet afgclcneiden Was van den Staat, en de Stad buiten Haar was om hec Kerkgebouw en den Toorcn te herftellea en te repareeren. En dat het oud Kerkgebouw zyne eerfle oprichting aan het Gereformeerd Kerkgenootfchap niet verfchuldigd zynde, hetzelve niet van Eigenaar kan zyn veranderd, door dat hetzelve door den Oorlog van 1747. byna ten eenemaal ia een puinhoop is gelegd geweest.

De woorden nu vaa den Biddagsbrief tot deeze Collecte, en tot de indeezen gevoerde ftrydige fustenue'n, omtrent derzelver waare bedoeling, en het wettig bezit van een zeer aanmerklyk gedeelte van deszelfs opbrengst, de onmiddelykfle betrekking hebbende, achten wy mede noodig, Ulieden, tot beter verfiand deezer zaak, onder het oog te brengen; dezelve luiden als volgd:

„ Op dat nu de voorfchreeven Dankzeggingen en Ge„ beden aan God ces te aangenaamer mogen zyn-, en des „ te eerder worden verhoord, hebben de Heeren Staaten „ Generaal der Verëenigde Nederlanden geoordeeld , dat „ dezelve behooren gepaard te gaan met werken van liefde „ en barmhartigheid, om trend den defolaten toeftand en „ genoegzaame ruïne van de Kerk binnen dt Stad Bergen „ ep den Zoom , gelyk ook van de Kerk van Sas van Gent, „ terwyl die plaatfen in geen ftaat zyn, om baare Kerken „ weder optebouwen, hoe menageus, eenvoudig en be„ knopt dezelve zouden worden gemaakt, en verder tot „ het doen van charitable uitreikingen, dewelke aandeeze „ en geene door den Oorlog geruineerde Ingezetenen, tot „ hun onderftand, en om htm weder tot nutte van djn „ Lande op de been te brengen, zouden behooren gedaan M te worden; waaröca meergemelde Heeren Staaten Gc„ neraal der Verëenigde Nederlanden, goedgevonden hebn ben vast te Rellen het doea van eene generale Collecte,

„ bic