is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S32 *7 JANUARY 1800

lykheid, door da Eerste Kamer geplaatst, aan het hoofd van het volgend befluit; houdende:

„ En voords daadelyk beflooten: de voornoemde „ Suppliante mits tdeezen te houden voor diligent, „ ten opzichte van het door haar verfchuldigde „ Collateraal.van den Boedel en Nalatenfchap van „ wylen haaren Man , Mr. Arend Hendrik van „ Buuren , en zulks hangende de deliberatien des „ Vertegenwoordigenden Lichaams, over het boven„ ftaand verzoek ten principaale.

m En zal Extract deezes, worden gezonden aan „ het Uitvoerend Bewind, om hier aan de noodige „ executie te geven.

„ Zullende dit befluit overëenkomftig het 60. Art. „ der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden ge„ zonden aan de Tweede Kamer, met en benevens „ voorfz. Requeste, in originali.

„ En is voords gedecreteerd, [na de bekrachtiging „ van bovenitaand befluit,] voorfz. Requeste in orU „ ginali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om „ met terugzending van hetzelve , betreklyk het ver-

zoek ten principaale, der Vergadering te dienen van „ confideratiën en advis.

' En voords over het voorfz. befluit zelf gedelibereed zynde, heeft deeae Vergadering, ingevolge Art. 32. Lit. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De tweede Kamer bekrachtigt het voor gefield befalt , en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd .beft'uit, ingevolge Art. 69. der Staatsregeling, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Beyind, en tevens een affchrift van

het-