Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 ? FEBRÜARY 1800.

s, Republiek, ten einde hier aan de noodige executie 3j te geeven.

ti hullende dit Befluit , ingevolge Articul 60 j3 «er Staatsregeling, ter bekrachtiging worden ge* „ zonden aan de Tweede Kamer van het Vertegen5, woordeend Lichaam, m« en benevens voorfz* „ Requeste, in originali."

< En voorts over het voorfz. Befluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 3a Litt. e van het Reglement B der Staatsrege* ling, gedecreteerd:

Be Tweede Kamer bekrachtigt het voor gefield hfluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd Befluit, ingevolge Art. 69 der Staatsregeling, met deRequeste, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewinden tevens een affchrift van hetzelve, in behoorlyke forma, aan de Eerfie Kamer, (zonder refumtie.)

Is geleezen een Extraft uit het Register der Beflui ■ ten van de Eerfie Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bacaaffchen Volks, van den 31 January 1.1,, genomen, na gehoord te hebben het Rapport van eene Perfoneele Commisfie, dat medealhier geleezen is, op de Requeste van G van der Klos, Impetrant van mandament van revifie, op en jegens den Procureur der Gemeente der Stad Amfterdam, verzogt hebbende dat agt Adjunften Revifeurs worden benoemd, ten einde zyn Proces in revifie ordinario mode te termineeren.

Welk Befluit is van den volgenden inhoud:

„ De Eerfie Kamer van het Vertegenwoordig

» gend

Sluiten