is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 FEBRUARY 1800, 89

Lit. e. van hec Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd :

De Tweede Kamer bekragtigt hetvoorgefteld Be. fluity en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekragtigd Befluit, ingevolge Art. 69 dar Staatsregeling, met de Requeste en Bylage onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en te. vens een affchrift van hetzelve, in behoorlyke forma, aan de Eerfte Kamer.

Zullende Éxtract van dit Decreet worden gezonden aan Commisfarisfen der Nationaale Rekening, coc in. formatie,

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lighaam des Bataaffchen Volks van den 5 February U.J genoomen na gehoord te hebben de door den Raad der Gemeente van Framker ingezonden bezwaaren, die mede alhier geleezen zyn, betrekke-, lyk den gepenfioneerdenLieutenantCollonel IV.ixuerin; en by welk Befluit wordt bepaald, dat dezelve W. Guerin zal worden gebragt op de PenfioenLyst, en gepenlioneerd op den voec, als by Decreet van den 19 July 1799 is vastgefteld.

Zvnde hetzelve van den volgenden inhoud:

Is geleezen eene Misfive van den Raad der Gemeente van Franeker, gefchreeven aldaar, den 31 " January 1.1. \ daarby ter voldoening aan hec Decreet " van den 17 December des voorigen Jaars, aan de " Vergadering inzendendeCopiaCopise der by derzelver ' Raad tegen den gepenfloneerden Lieutenant Collo" nel Willem Guerin , ingekomene bezwaaren, waar " van de gemelde Raad de origineele in de maand ,s 6 E 4 » Me?