is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 FEBRUARY JSoc* io£

En zal die bekragtigd Befluit, ingevolge Art. 6;= der Staatsregeling, met de Requeste, onverwyld worden gezonden aan het UitvoerevdBewinden tevens; een affchnft van tietzelve, in behoorlyke forma, sin de Eerfte Kamer,

Zullende Extract van dit Decreet worden gezon» den aan Commisfarisfen der Nationaale Reekening, toe informatie.

Is geleezen een. Extract uic hec Register der Befïui. ten van de Eeifte Kamer van het Vertegenwoordig gend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 6 Fe* öruary 1.1., genomen, na gehoord te hebben hec Hap. porc van eene perfoneele Commisfie, dac mede alhier geleezen is.; waarby dezelve meerendeels berust in de redenen van weigering, vervac by Decreec van deeze Kamer van den 4 December 1799-. genomen op een Befluic van welgemelde Eerfte Kamer, van den 16 Augusty deszelvenJaars, houdende eene verdeeling van de Departementen en Ringen dér Bataaf, fche Republiek in Gemeentens, als mede een Reglement op de verkiezing van de Gemeente Beftuuren, en van liefluurders van de zaaken van Land-Eigenaars, als ook eene ïnfcruciie voor dezelve Gemeente Beituure-n, en voorts ter dier zaake een nieuw Befluic inzendt; hetwelk is van den volgenden inhoud:

,5 By refumrie gedeliberecrJ zynde over het Rap» s> port van de Burgers Reprsefenranren Leemans en n verdere, by Decreet van den 6 December des af5) gelooDen jaars, Gecommitteerden , ten extmen „ v;m een ExtracT uit het Register der Decreeten van

de Tweede Kamer van den 4 ce vooren, daarby „ aan deeze Kamer onbekragtigd terug zendende haar F 6 „ Be-