Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«40 14 FEBRUARY

gatien van Buitenlandfche Mogendheden, waar van JpCt. van het Capitaal moet worden betaald, ingevolge de in het voormalig Gewest van Hollandvigee» rende Ordonnantie op het Klein Zegel.

En heefc de Vergadering de derde leezing von die Befluit bepaald op Dingsdag den 18 February eerst» komenden.

Is voor de derde maal geleezen een Extraét uit bet Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van dtn 5 February ]. 1., waar van de eerfte leezing ©p den ïiFeb en de tweede leezing op den 11 daaraanvolgende zyn gefchied, houdende het Befluit dier Kajffler op eene iViisfive van het Uitvoerend Bewind, waarby hetzelve word geautorifeerd, om op de port van ©nvooiziene uitgaven op de 3de fumma der algemeene begrooting te mogen brengen, eene fumma van twaalf honderd Guldens, voor onkosten veroorzaakt by het termineeren van zekere quaasrien, wegens eene onwettige captuure van een Fransch Kapeïfchap genaamd le Serpent.

Welk Befluit in de Notulen van den 8 February 1.1» is geinfereerd.

Waarop gedelibereerd zynde, is, agtervolgens het ga Art. Litt. e. van het Reglement B. der Staatsrege* bug, gedecreteerd:

De iweede Kamer bekragtigt het voorgefleld Befluit, cn verandert hetzelve in een Decreet.

£n zal dit bekragtigd Befluit, ingevolge Art. 69» der Staatsregeling, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrift van betzelve, in behoorlyke forma, aan de Eerfie Kavter.

Sluiten