is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45o as FEBRUARY 1800,

Is geleezen een ExtracT: uic her Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van hec Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 2«. February 1.1.; genomen op de Requeste van van der Hoeven en Comp ; verzogt hebbende permisfie, om, na dat het in de Requeste vermelde nog aantebrengen, Goude IVluntmateriaaJ, eer waarde van cwee honderd duizend Ducaaten, in zo veele Goude Nederlandfche Ducaaten zal zyn gemunt, dezelve in onderfcheidene partyen naar Hamburg of Berlyn te zenden.

Welk Befluic is van den volgenden inhoud:

„ Is geleezen de Requeste van van der Hoeven en „ Comp,, Kooplieden ce Amfterdam\ daarby ver„ zoekende permisfie, om, na dat het in de Reques„ te vermelde, nog aan te brengene Goude Muntma„ teriaal, ter waarde van twee honderd duizend Du„ caaten in zo veele Nederlandfche Goude Ducaaten „ zal zyn gemunt, dezelve cwee honderd duizend

Ducaacen, in onderfcheidene parcyen naar Ham. „ burg of Berlyn ce verzenden.

„ En in aanmerking genomen zynde, dac het Com„ mercieel behng van den Lande vordert, dat dee-

zen aangaande fpoedig worde gedisponeerd , heefc „ deeze Kamer verklaard , dat 'er is, onverwylde

noodzaaklykheid.

En gedelibereerd zynde over de verkJaaring van o#« verwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, beeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Litt. b. vais het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd; • Ee Tweede Kamer, overweegende das ae redenn, door de Eerfte Kamer by gebragt, voldoende Zjn, bekragtigt de verklaaring van onverwylde

&$ed ■