Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

528 s7 FEBRUARY 180a

het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen, door de Eerfie Kamer by gebragt, voldoe->de zyn , bekragtigt .de ver klaar-hg va<s onverwylde noodzaaklykheid', door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Beft uit; houden* de ;

9, En voords daadelyk hedooten, het verzoek, door „ de IVJunicipaiiteit van Ginncken en Bavel gedaan, „ by deezen te accordeeren, en dienvolgens aan haar t, te verleenen furcheance van executie, welke cafu „ qua door den voornoemden gea-mri^erden Ont» „ varger tegen haar zoude kunnen worden onderno„ men, en zulks hangende de deliberatien des Ver3, tegenwoordigenden Lichaams over derzelver boven„ ftaande op den 3 Vlaart 1799 gedaan verzoek

„ En zal Extraét deezes, met by voeging van voorfz. „ Requeste, in originali, worden gezonden aan het s, Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek , om M hier aan de nodige executie te geeven.

„ A}s mede gejyk Extract aan de Commisfarisfen ?9 tot de Nationaale Rekening, tot informatie.

„ Zullende dit Befluit, overëenkomftig het 6e 9J Art. der Staatsregeling, ter bekragtiging worden 9» gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens s, voorn. Requefte tn originali"

En voorts over het voorfchreven Befluit zelfgede. libereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art- 32 Litt. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd: 1

De Tweede Kamer bekragtigt het voorgefteld B-efiuit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En

Sluiten