Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£22

ii MAART 1800.

[luit dier Kamer op eene aan het Uitvoerend Bewind geprsefenteerde, en door hetzelve ingezonde Reques» te van M. Mutters, Wed. C. Keyzer, verzogt hebbende als noch te mogen worden toegelaten, om de pretenfie van haare voorfz. Man wegens het on» voldoen gebleven quartaal tractement, hem als Hellebaardier van den Vorst van Nasfau competeerende, ter registratie aan te geven enz., welk Bejluit in de Kotuien , van den 5. Maarc laatsdeden, is geïafereerd:

Waarop gedelibereerd zynde, is hetzelve gehouden in advis, en gefteld in handen van eene perfüHeele Cemmislie, bellaande uit de Burgers Representanten Bacot , Wentholt en de Jencheere, Biet verzoek van de Vergadering, omtrent hetzelve \sn haare confideratiën en advis te dienen.

Ea zai extract ran dit Decreet, met het befluit en de daarby behorende Stukken, worden gezonden aan den Burger Reprasfentant Bacot, om te ftrekken tot informatie.

Is voor de derde maal geleezen een Extract uk het

Register der Befluiten van de Eerfte fvamer van het Vertegermaordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , vanden 27. February laatstleden, waarvan de eerfis leezÉirg op den 4. Maart , en de tweede leezing op dtm ?. daaraanvolgende zyn gefehied, houdende het Befluit dier Kamer op de Requeste van de iWurrïctpaïiteit van dm Ouden Bosch St Martens P&iêeri verzogt hebbende eenige remisfie op de êoor hem in admodiatie genomen Middelen over den jaare 1798. en 1799. weik befluit in de Notulen vso dc« 4. Maart laatsteden is geïnfereerd.

Waai

Sluiten