is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i MAART 1899.

410

En zal dit bekrachtigd befluit, ingevolge Articul 6y. der Staatsregeling , met de Reqmste en Bylagen onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en teve- s een afichrift van hetzelve, in behoorlyke forma aan de Eerfle Kamer.

Zullende Extraét van dit Decreet worden gezonden aan Commisfarisfen der Nationale Rekening tot informatie.

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den ao. Maart laatstleden; genomen, na gehoord te hebr ben het Rapport van eene perfoneele Commisfie, dat mede alhier geleezen is, op de nadere Requeste van A. van Hulfleïn , verzoekende, dat aan hem de continuatie van het aan hem toegelegd Penfioen mag worden geaccordeerd;

Welk Befluit is van den volgenden inhoud:

„ De Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende „ het Rapport der Secr ete Commisfie tot het we»k „ der Penfioenen , in een Cornmitté Gedraal be-

noemd, op de nadere Requeste van Arnoia van „ Hulftein , gepenfioneerd Major ; daürnv cWèf! egju gende eenige nadere bewven . en v.-fzo-.kende., „ dat aan hem als nu de continet e van het toegelegd „ Penfioen mag worde geaccordeerd.

„ Overweegende, dat daar do- Suppliant zeer on„ vermogend en met ten talryk Huisgezin beiast is, „ hem dierhalven het lange remis van zyn t- ègélegd „ Penfioen tot merkel', k Ongerief moet verftvfkkrn, „ waar tegens zo fpoedis mojelyk behoort te worde 1 E e 4 „ voor-