is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4$K» ai MAART 1800.

„„voorzien, verklaard dac 'er is onverwylde noodzaak-

„ lykheid. JWv^

'En gedelibereerd zvnde over de verklaaring; van onverwylde noodzaaklykheid', in hetzelve vervat, heeft de.ze Vergadering, ingevolge Art. 32. Lic. b. van het Reglement B. der Scaac?rea;eling, tredecreceerd.:

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen, door de Eerfte Kamer bygebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, door de Eerfte Kamer geplaatst, aan het hoofd van het volgend Befluit, houdende:

„ Overwegende, dac de Suppliant nu in alles ten & vollen heeft voldaan aan hec geene tot bekoming „ der continuatie van het te vooren geaccordeerde „ Penfioen word gerequireerd.

(. £, .Beflutt^^ V>& U «Wt&> V%$ \tJ .£..,-•

„ Dar Arnold vanHulfleln , gepenfioneerd Major, „ laatst gediend hebbende onder het gewezen Regi„ ment vznGeufau, zal worden geplaatst op de Pen„ fioenlyst en aan hem deszelfs agterflallig Penfioen „ aanbetaald, conform het Decreet deezer Vergade„ ring, van den 19 July 1799.

„ En zal extract deezes, mee byvoeging van voor. „ fchreeve Reqüesce en Bylagen , in originali, „ worden gezonden aan hec Uitvoerend Bewind, om „ hieraan de noodige executie te geven.

„ Als mede gelyk extract'aan Commisfarisfen tot „ de Nationale Rekening, tot informatie.

„ Zullende dit befluit, in confoimiteit van her 6c. „ Ar: der Staatsregeling , ter fimetie worden gezoi> „ den aan de Tweede Kamer van het Vertegenvvoor» digend Lichaam des Bataaffchen Volks, met en be-

» nc