is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai MAART 1800.

421

„ nevens het in deezen uitgebragt Rapporc endeStuk„ ken daartoe relacif, alles in originali.

En voords over het voorfchreeve bejluit zelf ge* dclibereerd zynde, heefc deeze Vergadering, ingevolge Art. 32 Lit. e. van hec Reglement B. der Staatsregeling gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefleld Be(luit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit 'bekrachtigd Befluit, ingevolge Art, 69. der Staatsregeling, met de Requeste en Bylagen, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrif van hetzelve, in behoorlyke forma , aan de Eerfle Kamer.

Zullende Extract van dit Decreet worden gezonden aan Commifarisfen der Nationale Rekening, tot informatie.

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den ao. Maart laatstleden, genomen, na gehoord te hebben de confideratiën en het advis van het Uitvoerend Bewind, dat mede alhier geleezen is, op de Requeste van de Municipaliteit van Oudshoorn en Gnephoek, verzogt hebbende approbatie, op zekere fchikking en overeenkomst met gevolmachtigde uit de Stembevoegde Burgers aldaar aangegaan, betrekkelyk de Kooppenningen van zeker Muis en Erve, tot een Schooien Schoolmeesters woonin^, enz. t Welk Befluit is van den v"olgenden inhoud:

„ Is geleezen eene Misfive van het Uitvoerend Be„ wind der Bacsaffche Republiek , gefchreeven alhier, „ op gisteren, fub Kö. »g ; houdende; ingevolge Ee 5 „ van