Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 MAART iSoc. 493

tegenwoordig* Wet, immers zo veel betreft de voornaamfle •posneten, waar op het in dit tydftip aankomt, zoude behooren plaats te hebben.

Uwe Commisfie vermeend deswegens geene vryheid te hebben, om Uwl. voor als noch tot bekrachtiging van het eerfte, en derde lid van het gemelde befluit, zodanig als

dezelven zyn leggende, te konnen advifeeren, ■ — maar

van eenen anderen aart zyn de bedenkingen, welke haar ten opzichte van het tweede gedeelte betreffende de zogenaamde Panharing op de Zuiderzee, of elders gevangen, zyn voorgekomen.

De Eerfle Kamer heeft daar by in maniere voorfz. voorgefleld , om te verbieden, dat de gemelde Haring zoude mogen gekaakt, of tot Pekelharing in Patten, Tonnen of andere Fust gelegd worden, op zekere pcenaliteiten door de Overtreders te verbeuren.

Ondertusfchen moet uwe Commisfie hieromtrent oblerveeren, dat door de Kooplieden van Effen, de Groot en Jan Abraham Klahn, welken door derzelver adres, om eene prompte, en onverwylde voorzieninge tot inftandhouding der Haring-Visfchery , de eerfte aanleiding tot de deliberatien over het tegenwoordig onderwerp fchynen te hebben gegeven , alleenlyk is verzogt, dat het aan niemand de Panharing Visfchery exerceerende geoorloofd zoude zyn, dezelve Panharing even als oprechte Haring te kaaken, te zouten, in het gewoon Haring fust te pakken, en alzo te debiteeren.

De Eerfte Kamer heeft zich tot de voorziening door deeze Requestranten voorgefteld niet bepaald, maar (gelyk wy reeds gezien hebben,) op het voorftel van het provifioneél Cornmitté tot de zaaken van de groote Visfchery, en overeenkomftig het advies van het Uitvoerend Bewind, een befluit genomen, waar doorhetkaken van de gemelde Zuiderzeefche Haring, en het leggen van dezelve in Potten, Tonnen , of ander Fust tot Pekelharing, en alzo het debiteren van die Haring , als Pekelharing, zelfs binnen de Bataaffche Republiek in het algemeen wordt verboden.

De vrage is derhalven, of een zodanig onbepaald verbod in het tegenwoordig tydftid van eene zö dringende noodzakelykheid zy ?

Kk Het

Sluiten