Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 MAART 180CX

fdlen gelegenheid te geven, om iets voor hun onderhoud te kuunen gewinnen, zyn op zich zelfs zo veele drang, redenen, om althans, zo lange het Oorlog de toevoer uit de Noordzee doormiddel van onze Buifen verhinderd, het verbod niet zo verre uitftrekken, als de Eerfte Ka* mer heeft voorgefleld.

Wanneer men ook de motiven, of confideranten door de Eerfte Kamer voor dit gedeelte van haar befluit aan, gevoerd, in overweeging neemt, dan fchynen dezelven geenzints voor eene zo algemeene voorziening te pleiten, maar integendeel veel eerder aanteraaden, om het ver' bod meerder te bepaalen.

Immers zo verre dezelve dairin beftaan, dat de Haring in de Zuiderzee gevangen, niet zodanig kan worden behandeld , dat dezelve eenen finaak kan hebben ah de Noordzeefché Haring en ook niet kan ingepakt, of gepekeld worden,' zo ah zulks behoord te gefchieden, terwyl de Zuiderzeedfchi Haring aan Land gekaakt, en gezouten wordt, mitsgaders door deskundigen bewezen is , dat door de beweging van het Schip in Zee, de Haring ah in haar fop wordt 'gaar gekookt — komt het aan uwe Gecommitteerden voor, dat men daar uit veilig zoude mogen befluiten, dat de mindere deugd* zaamheid der zogenaamde Zuiderzeefchc Haring, gevoegd by het gebrek aan een aangenamen fmaak, ten gevolge zullen hebben, dat men dezelve niet zal begeeren, vvanneef men wederom in de gelegenheid zal zyn, om uit de Noord• zee oprechte Hollandfche Haring te bekomen, en in allen gevalle als dan daaromtrent de verëischte rnaatregulen kunnen worden gmomen.

Üe verdere motiven by het evengedagte befluit voorkomende , zyn daar in gelegen , i°. dat de zogenaamds Harderwykfche Haring, aan geene Wetten onderhevig is, en door geene becedigde Keurmeesteren {zo a/s omtrent 'de Haring op de Noordzee gevangen gefchiedt) gekewt wordt ? a°. dat de meeste Haring op de Zuiderzee ïh het voorjaar wordt gevangen, en dus dezelve dan tot de minftepryzen knn worden ingekogt, het welk ten grootftennadeeleüan de groote Visfchery zoude zyn , daar 'er geen gefchikter middel is uit'tedetfken, om de Haring uit de Noordzee, dit in het begin van de teeld gevangen wordt, zo wel binnen ah i buiten Kk 2 's Lands

Sluiten