Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fl5 MAART i$«o5 45?

nimmer zoude kunnen markten, onder anderan, om rede» dat voor de Zuiderzeefche Haring geen vrydora ,of exemtie van 's Lands recht op het Zout geaccordeerd is, welke zy zeggen ook niet te verlangen.

De beduchtheid van het Cornmitté der groote Visfchery, dat men in tyd van vrede, waiüneer de Visfcheryen onbelemmerd worden uitgeöefFend, niet zoude kunnen beletten, dat door winzuchtige Ingezetenen de Zuiderzeefche Haring met de Noordzeefche vermengd worde, zonder dat men zulks van buiten aan de fust zoude kunnen ontdekken, fchynt dan ook geene-genoegzame rede, naar het inzien uwer Commisfie, opteleveren voor het meergemeld verbod, zodanig als dat is leggende, in het tegenwoordig oogenblik terwyl by het herftel van den Haringvangst in de Noordzee (gelyk wy reeds hebben aangemerkt) men zodanige nadere prajcautiën des aangaande zal kunnen daarftellen, als men ten beste van den Lande zal noodig vinden.

Voor zo verre eindelyk het onderhevig befluit van de Eerfie Kamer behelst eene auclorifatie op het Uitvoerend Bewind, om zodanige fchikkingen te maken voor de Burgers Gt. Croll en anderen, waar dox>r zy hunne honderd Vaatjes Haring in de Departementen binnen deeze Republiek kunnen verkopen, en wel onder zodanige precautiën, als dal Bewind noodig oordeelen zal. Heeft uwe Commisfie daarop niet alleenlyk geene bedenking, maar wenschte zelfs, dat deeze Kamer zich in ftaat bevondt, om dat gedeelte van het gemelde befluit reeds dadelyk te kunnen bekrachtigen, terwyl zy nopens deszelfs overiee deelen zich verplicht vindt het navolgend befluit van weigering aan Uwlieden voorreftellen.

De Tweede Kamer

Overweegende, dat, om de voorzieningen in \\sXbefluit der Eerfle Kamex vervat, zo tegens den invoer van vreemde Haring, binnen eenig gedeelte van deeze Republiek,

om aldaar te worden gedebiteerd als ten opzichtets

van de documenten voor de Haringfchepen, of Buifen

vereischt wordende overal binnen dit Gemeenebest

de kracht van Wet te doen hebben, het daarby voorgeftelde verbod , gelyk mede de Wetten in het Geweezcn Gewest Holland in gebruik, welken ten deezen opzichte zoude worden geëxecuteerd, ook alomme binnen Kk 3 de

Sluiten