Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4S>8 ■$ MAART i5oo»

de respecïive voormalige Provinciën, op eene behoorlyke Wyze ter kennis van alle belanghebbenden moeten gebragt, en daartoe de noodige authorifatie aan het Uitvoerend Bewind behoord verleend te worden.

Overweegende, dat zodanige authorifatie in het onderhevig befluit niet gevonden wordt.

Overweegende , dat 'er niet blykt van eene volfirekte noodzaaklykheid, om tot confervatie van de groote Visfchery deezer Landen, althans, zo lange de Haringvangst in de Noordzee met Bataaffche Schepen , of Buifen gedreind is, in het algemeen te verbieden, dat geene

zogenaamde Panharing op de Zuiderzee, of elders gevangen, zal mogen gekaakt, of tot Pekelharing in Potten , Tonnen, of in ander Fust gelegd worden.

Overweegende, dat daar en tegen, zolange men niet is in de gelegenheid, om de Haring uit de Noordzee met Bataaffche Schepen, of Buifen te bekomen, zonder aan de groote Visfchery eenig wezenlyk nadeel toetebrengen, de zogenaamde Zuiderzeefche Haring tot Pekelharing zoude konnen gelegd worden, om alzo ten minden binnen de Bataaffche^ Rpubliek tot vervulling te dienen, mids, zo veel noodig is, worde voorzien, ten eindedezelye niet in het Fust voor de oprechte Bataaffche Haring by 'sLands Wetten bepaald gepakt, of als zodanige binnen 's Lands gedebiteerd, en veel minder naar buiten verzonden worde.

Bekrachtigt het nevensgaande Befluit niet.

Onderwerpende,

W. C. de CRANE. 'ov 9b

S. van 'HOOGSTRATEN. -be ns ibfo'riol gnhabj^noV ob msbiïanT?b BtiicfiV/

En is goedgevonden het voorfz. Rapport te doen drukken, en aan de Leden te disrribueeren , en is hetzelve twee dagen na de distributie gedeld aan de orde van den dag.

Zullende Extracl: van dit Decreet, met het voorfz. Rapport, worden gezonden aan den Burger Reprcefentant Siderius , als aan het Hoofd van de Com« misfie tot de zaaken der Drukkery tot informatie.

dV

Sluiten