is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 APRIL 1800. 6/

„ Befluit: • - -

„ Dat aan Benjamin Timmer, geweezen Adfiftent ,% en Deurwaarder ten Compcoire der befchreeven

Middelen te Weesp, aan Adriaan de Graaf en

Jacob de Bruin, beiden woonende te Geertruy-

denberg, aan /indries Verburg, izRaamsdonk,

en aan Petronella Kalte, Huisvrouw van Jacob „ Moelaar d, woonende te Zevenbergen, allen ge-

weezen Ontfangers van 't Pasfagiegeld, in het Di„ {friet van den Overwaterfchen Ring, —. aan St* ,, mon Bakker, geweezen Gaarder van des Gemee„ nelands Befchreeven en Onbefchreeven Middelen ,, te Jisp, — aan Jacob Pieters , Taike Jans „ Broek, Martinus Meill, Abraham Pontfema en ,, Rinfe Sytfes, alle gewezen Executeuren en Adfi„ ftencen in hec voormalig Gewest Friesland en in

dac Gewesc woonachtig —— by continuatie „ zal worden betaald , hec aan hun respeccive„ lyk toegelegd Penfioen of Gagemenc, tot zo„ danige fomme, als voorheen aan ieder hunner „ is betaald, echter provifioneel niet langer, dan „ tot ultimo Maart, den dag van heden, ongepreju,, dicieerd de deliberatien over de propofitie van den „ Burger Reprajfentant de Sonnaville, nopens de be„ paling der Penfioenen gedaan,

„ En zal Extract deezes worden gezonden aan „ hec voorn, Uitvoerend Bewind der Bacaaffche

Republiek, ten einde hier aan de nodige execu-

tie te geeven,

„ En gelyk Extract aan Commisfarisfen tot cïe „ Nationaale Heekeningen , tot derzelver informa„ tie.

„ Zullende dit Befiuic, overeenkoraftig hec 6o>Art.

D 4 „ der