is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 APRIL 1800. Z?

ren van de Eerfte Kamer van hec Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , van den 2 April 1.1.; genoomen, na gehoord ce hebben hec Rapport van eene perfoneele Commisfie, dac mede alhier ge» leezen U, op de Requefie van de Municipaliceic van JSlunea, mitsgaders op ecneivlislive van hec Gemeente Beftuur van Bakel, houdende verzoek, tot verklaaring omtrent het Jagen op Hey - Broek Moeras en andere inculte gronden.

Welk Bclluit is van den volgenden inhoud:

„ De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebben-

de het Rapport eener Perfoneele Commisfie, om „ te dienen van eonfideratien en advis, op de Reques„ te der Municipaiiteic van Nunen, mitsgaders op de „ MEfive van hec Gemeente Befiuur van Bakel, bei„ de in hec Deparcement van den Dommel, by be„ fluit van den 13 December 1799, een fine voorn. ,, in baare handen gefield, houdende verzoek toe ver„ klaring, omtrent hec Jagen op Hey - Broek Moe„ ras en andere inculte gronden, onder de refpeclive „ resforts dier Gemeentens gehorende, en voor wel. „ ker fuperflcieel gebruik een zekere Jaarlykfche „ Chyns of recognicie, ten Cornpcoire der Domei„ nen, door de gezamendyke Ingezetenen reeds is, „ en al nog worde uitbetaald, zynde hec desaangaande

te vooren uitgebragc Pvapporc, den 31 January, „ 10 en 24 February l.L, voor de eerfie, tweedeen „ derde maal geleezen.

Overweegende, dat by de Burgerlyke en Staat„ kundige Grondbegir.fels vóór de A&e van Scaatsre„ geiing geplaatst, mitsgaders by de Decreecen van „ hec Vertegenwoordigend Lichaam en foeciaal by

„ Pu-