Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192 li APRIL 1800.

M ' . -. my zelve heb moeten tauxeeren, en daar„ om geene zwaarigheid te maaken op de ee'fte re» j5 quifitie, hetzelve met folemneelen Eedey of wel 5, ten aanzien van zodanige, wier Godsdienftige geS3 voelens zulks niet gedoogd, niet waare woorden „ in plaatfe van Eede ie bevestigen , zo als ik nog op „ dezelfde plechtige wyze verklaare, dat ik gtene „ Goederen voor andere Perfoonen, Ingezeetenen ,5 van dit Gemeenebest, adminiftreere, hec zyinqua5, liteitvan Voogd, Curator, Adminiftrateur, of on. w der welken ticul het ook zoude mogen zyn,voor 55 welke ik de aangifte niec heb gedaan."

Art. 25.

De gemelde Billetten zuilen binnen den tyd van zes weken daar na worden afgehaald in beflocen Busfen, en alsdan alzo ingevuld en ondertekend, verzegeld cerug gegeven moecen worden, op poene, dac die geenen, welke bevonden zouden mogen worden daar aan mee te hebben voldaan, zullen wordengeconfidereerd, zich aan deeze Heffing, by wyze van voorfchot te hebben onttrokken, en mitsdien, na eene gedaane fommatie van wegens hec Gemeence Be!tuur,om daar aan als nog binnen de eersckomende 24 uuren ce voldoen, daartoe by gyzeiing zullen worden geconltringeerd, en dac seffens hun Boedel dadelyk zal worden gebragt onder fequeitracie, ten ware zy zouden kunnen aantoonen door wettige redenen en omlhndigheden daar» in verhinderd te zyn geweest, hec welk zal worden overgelacen aan het oordeel van de Plaatfelyke Municipaliteit , of van de Commufie uic haar midden daar toe ce benoemen.

Art. se>»

Sluiten