is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4©2 22 APRIL i8oo.

ftellen in banden van de Burgers Repraïfenrancen Vi* tringa, de Crane en van Rees, om daaromtrent te dienen van derzelver confiderarien en advis.

Zullende Extraét van dit Decreet, met het voorfz, Befluit, en de daar toe behoorende ftukken, worden gezonden aan den Burger Reprsefencanc Vitringa, toe informatie.

Is geleezen een Extract uit hec Register der Befluiten van de Eerste Kamer van hec Vertegenwoordigend Lichaam des Bacaaffchen Volks , van den 17 April 1L; genoomen na gehoord te hebben de confideracien en het advis van hec Uitvoerend Bewind, dac mede alhier geleezen is, op de Requefte van D. de Boer, verzogc hebbende, het maaken van eenige fchikkingen, nopens de betaaling van het Amprgeld, door hem als ad interim aangeftelden Dykgraaf van de Beemfter te betaalen.

Welk befluic is van den volgenden inhoud:

„ By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfive „ van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Repun bliek, gefchreeven alhier den 3 April 1.1 , fub No. 5J en den 7 daar aan volgende eer deezer Vergan dering geleezen; houdende, ingevolge van en eer „ voldoening aan hec Decreec, van den 7 January te „ vooren, deszelfs eonfideratien en advis, op de ReJ5 quefte van. Dirk de Boer, daarby verzogc hebbenS5 de, dac, opzchtelyk het Ampcgeld, door hem als „ ad interim aangeftelden Dykgraaf van de Peemfter „ ee becaalen, zodanige fchhtkingen mog'.en worden \ „ gemaakc, als het Vertegenwoordigend Lichaam naar I

brilykheid oordeelen zoude te behooren; of wel j „ dac hy effectief in dien Pose cegen becaaling van hec

n ge-