Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fti »5 APRIL 1800;

Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den n April U» waarvan de eerfte leezing op den 18 April , en de tweede leezing op den as April daar aan volgenden zyn gefchied, houdende iet Befluic dier Kamer op de Requeste van T. Hendriks, Weduwe van der Star, verzogc hebbende, met eenigen onderftand by wyze van Penfioen of Gratificatie te mogen worden begunftigd,

Welk befluic in de Notulen van den 17 April Lijs geinfereerd:

Waarop gedelibereerd zynde, is, agtervolgens het 32 Arc.Lic, e. van het Reglement B. der Scaacsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekragtigt het voor gefield Befluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekragtigd Befluic, ingevolge Art. 69 der Scaacsregeling, met de Requesce en Bylagen, onverwyld worden gezonden aan hec Uitvoerend Bewind, en tevens een affchi-ifc van heczelve, in beioorlyke forma, aan de Eerfte Kamer.

Zullende Ex^rncc van die Decreet worden gezonden aan Commisfarisfen der Nationaale Rekening, tot informatie»

ls voor de derde maal geleezen een Extraét uic het Regifter der Befluiten van de Eerfte Kamer van hec Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaflchen Volks, van den n April 1.1., waar van de eerfte leezing op den 18, en de tweede leezing op den »adaaraanvolsende zyn gefchied, houdende hec befluic dier KaÏut op de R equefte van A. \lerts cfl, alle Kuiper, in het voormalig Gewest Friesland, verzogc hebbende, dat eene verhooging op den prys der t>oter-Va. ten worde geitel d, wdk

Sluiten