Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?8

96 APRIL 1800.

Is geieezen een Extracl uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 85 April 1.1,; waarby het Uitvoerend Bewind wordt geaucorifeerd, tot het doen uitbetaalen van het vierendeel jaars Tractement, verfcheenen geweest den laatften Maarc j.l., aan de Geëmployeerdens van hetzelve Bewind en die der Agentfchappen &c.

Welk befluit is van den volgenden inhoud.

„ De Eersto Kamer van het Vertegenwoordigend ' Lichaam des Bacaaffchen Volks, ingevolge deszelfs .. befluiten van den 19 Maart en 11 April, beide j.l.

fub No. f| en ff; gehoord hebbende het Rapport J5 van haare perfoneele Commisfie, op twee onder» „ fcheiden Misfives van het Uitvoerend'Bewind', van _ den 15 Maart en 10 April mede 11,, beide tendee„ rende, om geaucorifeerd te mogen worden, tocbe„ taaling der Traclemencen aan de Geëmployeerdens „ op de Secrecaris van het Bewind, en der refpeclive „ Agentfchappen, op den voet van het Decreec van

het Vertegenwoordigend Lichaam, van den 24 3, January 1.1.

',, En overweegende, dat hetquartaal van derzelver „ Traccementen reeds met den laacfien Maart j fi is „ vervallen, en de omflandigheden van vericheidene „ deezer Geëmployeerdens eene fpoedige voldoening „ vorderen, verklaart, dat 'er ten deezen befhiac, ,5 onverwylde noodzaaklykheid.

En gedelibereerd zynde over de verklaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervac, heeft deeze Vergadering, ingevolge Are. 32. Lirr. b. van het ReglementB. der Staatsregeling, gedecreteerd:

Be

Sluiten