Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 M E Y 1800.

37

„ En in aanmerking genomen zynde, dat het „ voor de Requestranteü van aanbelang is, dat ,, deezen aangaande fpoedig worde gedisponeerd, „ heeft de Vergadering verklaard, dat 'ér is ora< ,, verwylde noodzaaklykheid"

En gedelibereerd zynde over de verklaaring van onverwylde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Litt. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd:

De Tweede Kamer, everweegende, dat de redenen iocr de Eerfte Kamer, by gebragt, voldoende zyn, bekrachtigt de^ verklaaring van Onverwylde Noodzaaklyk heid, door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het velgend befluit; houdende:

,, En voords, conform het advis van het bo■>, vengemeld Bewind, daadlyk beflooten het verzoek „ by voorfz Requeste gedaan, mits deezen te „ accordeeren, en dienvolgende aan de Reques» „ tranten te verleenen prolonguatie voor den tyd „ van nog acht maanden, te rekenen van den da<? j, van het in deezen te nemen Decreet, ter ver,, dcre voldoening van de aan hun Requestranten „ by Decreet van het Vertegenwoordigend Li,, chaam van den 11 April 1799 verleende per,, tnisfie, om een party Touwwerk van Tors ge„ maakt, als mede eenig Zeilgaaren naar Lisbon

te verzenden, mits zich gedragende aan de „ Conditiën by het bovengemeld Decreet van „ den 11 April 1799 vastgefteld.

„ En zal Extract deezes, met byvoeging van „ voorfchreeve Requefte in originali, worden „ gezonden aan het Uityoerend Bewind der BaC 3 „ taaf-

Sluiten