is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 MEY i830. 91

met en benevens het in deezen uit gebragt Rapl\ port, en de Requeste met de geannexeerde ftuk'„ ken, alles in originali.

En voords over het voorfchreeven Bejluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Verga lering, ingevolge Art. 32. Litt. e. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecreteerd: ' DeTweedeKamer bekrachtigt het voorgejteld Bejluit en verandert hetzelve in een Decreet. ,

En zal dit bekrachtigd bejluit, ingevolge Art. 69 der Staatsregeling, met de Requeste en Bylage, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, en tevens een affcarift van hst zelve, in behoorlyke forma, aan de Eerfte Kamer.

Zullende Extract van dit Decreet worden gezonden aan Commisfarisfen der Nationaale Rekening tot informatie.

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het yertegenwoorwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks van den 2 Mey laatstleden, genomen op de Requeste van Mr. F J Galli, in quahteit als Executeur van den Testamente van wylen J van der Baar, verzogt hebbende verklaaring dat de voorfz. nagelaaten Boedel, als zynde Eigendom van Fundatiën tot onderhoud van Armen en Behoefugen, forteert onder de uitgezonderden, opgeteld by de eerfte Articulen van de Publicatien vaE den 16* Maart en 19 April laatstleden, betrekkelyk de ge* arrefteerde Geldheffing. . .

Welk bejluit is van den volgenden inhoud.

F 4 »♦ «