Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io MEY 1800 343

bande het Rapport haarer Secreete Commisfie, v in ^n Committé Generaal benoemd, en in wek " ker handen by Befluit van den 21 Japiwy s was gsfteld eene Misfive van het Uitvoerend 2 Bewini deezer Republiek, gefchreeven alhier den 16 bevoorens, daarby eene fivorable voor'? dragt doende, om den Ritmeester in het eerfte Regiment Cavallerie, CarelOtto Wilhelm Knaben" fchuh, in deszelfs effectiven rang, een jaarlyks ?' penfioen toeteleggen.

Overweegende, dat het uit de by ae ten Requeste overgelegde Declaratoiren der refpective Chirurgyns Major, alsook uit dat van den ! dirigeerenden Chirurgyn Major van het Bataaf' fche Militair Hospitaal blvkt, dat de Lichaams ^breken, waar aan de gemelde Ritmeester zints ' We laboreert, geen hoop van herftel opleveren.

, Overweegende, dat het Uitvoerend Bewind der „Bataaffche Republiek zegt, dat hy alle de vereischten hetfc, die tot het bekomen van pen? „ fioen worden gevorderd. Befluit:

Dat wanneer Carel Otto Wilhelm Knaben„ 'fchuh uit den dienst van den Lande, en aU „ zoals Ritmeester van het eerfte Regiment zal „ zyn ontllagen, hem een jaarlyks penfioen van „ ƒ800: toeteleggen, iategaan met den dag van „ zyn ontflag, en zulks tot zo lange, hy aan alle „ de vereischten,die omtrent gepenfioneerde Officieren worden gevorderd, zal komen te rol„ doen, of door de Wetgevende Vergadering na„ der zullen gemaakt worden, en onder expresfe „ conditie, dat hy verpligt zal zyn, zyne vaste „ woonplaats binnen deeze Republiek te houden, „ en binnen dezelve het penfioen te verteeren.

X 4 „ En

Sluiten