Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

516

17 M E ï8oo.

En heeft de Vergadering de derde leezing van alle deeze Befluiten bepaald op Dingsdag den ao Mey eerstkomende.

Aan de orde van den dag zynde de benoeming van een Perfoon tot Lid in het Collegie van Wel geborene Mannenvan Valkenburg , uit de Nominatie door de Eerfte Kamer by befluit van den 12 Mey laatstleden ingezonden, den 14 dier maand by deeze Kamer ingekomen, en in de Notulen van den dagilgeinfereerd, is door deeze Vergadering uit dezelve Nominatie verkozen

De Burger Pancras de Boer.

Wordende gemelde Burger by deezen tot Lid van het Collegie van Welgeborene Mannen van Valkenburg benoemd en aangefteld

En zal Extract van dit Decreet worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, om daar aan de nodige executie te geven , als mede een affchrift van hetzelve san de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam, tot informatie.

Aan de orde van den dag zynde de benoeming van een perfoon tot Lid in het Collegie van Schepenen van Hem, uit de Nominatie door de Eerfle Kamer by haar befluit van den 12 Mey laatstleden ingezonden, den 14 deezer maand by deeze Kamer ingekomen, en in de Notulen van den dag geinfereerd, is door deeze Vergadering uit dezelve Nominatie verkozen

De Burger Sjoert Sjtrpst.

Wor-

Sluiten