Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522

20 ME\ 1800.

Is peleezen een Extract uit het Register der Be/tuiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den iq Mey laatstleden, genomen op eenen voordragt van eene Perfoneele Commisfie, dat mede alhier geleezen is, op de Requeste van de Commisfie tot de zaaken der Walfche Kerk te Amfterdam, verzogt hebbende confent en approbatie tot bet openen van eene Negotiatie, om zich in ftaat te ftellen ter voorziening in dt kosten der Godsdienst oefFeringen tegen den tyd by de Staatsreling bepa~d 1

Welk befluit is van den volgenden inhoud.

„ De Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend „ Lichaam des Br.taaffc"en Volks, geboord hebben„ de bet Rappotc eener Perfoneele Commisfie, in „ wier handen op den o Mey laatstleden gefield

was een Request van de Commisfie tot de Zaa„ kan tier Walfche Kerk te Amfterdam, daarby „ verzc.'ckinda, ci.it h,t Vertegenwoordigend Li„ chasm deszelfs confent en approbatie gelieve „ te verleunen tot het openen van zekere Nego„ tiatie, bi-ltarmde in 225 Aandeelen, ieder groot „ ƒ'1000 met 2-. Coupons a ƒ 30, gevestigd op j> f 500,000. Nationale Schuldbrieven ten lasten der ,, Bataaffche Republiek, fp?uitende uit gelykeforn,, me in Recepttien a 3 \ pCt. Intrest van deflcf„ fing op een ieders Bezittingen, by wyze van „ voorbepaling, gearresteerd den 28 November

1798 en 2y October 1799, weiKe Negotiatie

opgeroeide Commisfie was te raade geworden te „ openen, om zich in Raat te fielien ter voorzie„ ning in de kosten der Godsdienstoeffeningen haa-

*j rer

Sluiten