Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34Ó

so JUNY 1800.

pe'e Deductie zoude kunnen doorgaan, met en benevens de daarby gevoegde Stukken van Litt. A. tot P, incluis, met de vereischte attentie geëxamineerd, en hebben zich dienvolgens uit hoofde van de omflagtigheid van het adres Verpligt gevonden, vooren aleer zy Ulieden van confideratiën en advis zullen dienen, een beknopt verdag van den fiaat sn het beloop der zaake te moeten laten voorafgaan, ten einde deeze Vergadering van den waaren toedragt der zaake behoorlyk worde ingelicht;

liet is aan uwe Commisfie dan zoo uit het adres als bygevoegde (lukken voorgekomen.

Dat Adam Jan Kuiper, woonende te Steeenwyk, ter gelegenheid van zekere verkooping, zich te Zuidveen heeft bevonden op den 16 April 1798, en het aldaar is komen te gebeuren, dat deszelfs Broeder Jannis Kuiper, met den Knegt van den Schout en Procureur C F Kaempf, verfchil hebbeide gekreegen, ook met denzelven is handgemeen geworJen,

Dat gemelde Adam Jan Kuiper , en den Procureur' Kaempf, beide daarby tegenwoordig, over die flagery mede in verfchil zyn geraakt, het geen tot dadetykhedeiï Is uitgeborsten, en ook deeze beide zye handgemeen geraakt, en eerstgemelde door laatstgenoemden is op den grond gefmeeten.

Dat daarop de gemelde C. F. Kaempff, fufiineerende dat A.J-Kuiper, de aggresfeurwas, denzelven met eene Actie van Injurie, tendeerende tot honorabele en profitabele Amende, en wel de laatfte ad een houderdzilvereDu■ eatons, voor des Stad Gerichte van Steemvyk heeft befpron ■ gen.

Dat daarentegen gemelde A. J Kuiper, fuflineerende dat niet hy, maar de Procureur Kaempf, de-aggresfeur en auctor rixaewas, zich daartegen heeft gedefendeerd dooiden Advocaat Hoekman en Procureur Greveftein, beide woonende te Zwolle.

Dat vervolgens de Procureur Kaempff middelen heefc gevonden en in het werk gefield, om deeze Procedures len uiterften oraflagtig en kostbaar te maaken , en de termynen van acht toj achr dagen te doen loopen, waardoor de Advocaat Hoekman en Procureur Greveftein zyn bewogen aan derzelver principaal A. J, Kuiper te declareerén,

Sluiten