is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 JUNY iSoo,

419

„ quefltranten in derzelver qmliceit geheuden voor „ diligent.

„ En zal Extract deezes , met byvoeging van „ voorfehreeve Requeste in originali, worden ge,, zonden aan het Uitvoerend Bewind, der Bacaaffche „ Republiek, ten fine van Executie.

„ Én gelyk Extract, aan de Commisfarisfen tot de „ Nationale Rekening , tot informatie

„ Zullende dit befluit, overeenkomftig Art. 60 „ der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden ge„ zonden aan de Tweid? Kamer , met en benevens „ het in deezen uitgebragt Rapport, en voorfehreeve }, Requeste, in originali"

En daar de drie leezingen by de Eerjie Kamer blyken te zyn gefchied , is de tweede leezing van dit befluit by deeze Vergadering bepaald op Viydag den 27 Juny eerstkomenden.

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den 59. Juny laatstleden genomen ; na gehoord te hebben de confideratiën en het advis van het Uitvoerend Bewind, meede alhier geleezen is, op de Requeste van R. Lutmers, Dykopzichter in de Lemmer, verzogt hebbende verhooging van TracTement, enz.

Zynde dat Befluit van den volgenden inhoud:

„ By refumtie gedelibereerd zynde over een Misfive „ van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Repu„ bliek, gefchreeven alhier den 7 Juny laatstleden , „ fub N°. ff; en den 11 daaraanvolgende ter deezer „ Vergadering geleezen; houdende, ingevolge van, n en ter voldoeninge aan het Decreet van den 16 E e April