is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'42© *4 JUNY 1800.

Js April te vooren , deszelfs confideratiën en advis „ op dè Requeste van Rientje Lutmers, Dykopzich» „ ter in de Lemmer", daarby verzogt hebbende ver„ hooging van Traétement, en dat hetzelve op f 150 „ 's jaars mogte worden gebragt, even als de 'sLands „ Opzichter te Stavoren thans geniet.

„ En de tweede en derde leezing van voorfehreeve 5, Misfive , op den ï6 deezer en heden gefchied „ zynde;

„ Heeft de Vergadering, conform het advis van „ het bovengemeld Bewind beflooten, des voornoem„ den Suppliants verzoek by deezen te accordeeren , „ en dienvolgende aan denzelven, als Dykopzichter „ in de Lemmer, toeteleggen een jaarlyks Traétement M van een honderd en vyfrig guldens.

„ En zal Extraét deezos, met byvoeging van de M voorfehreeve Requeste en Byiage, in originali, „ worden gezonden aan het voornoemd Uitvoerend „ Bewind der Bataaffche Republiek, om hieraan de „ noodige executie te geven.

„ En gelyk Extraét aan Commisfarisfen der Natia„ nale Rekening tot informatie.

„ Zulle» de dit bejluit, overeenkomftig Articul 60. ^ der Staatsregeling, ter bekrachtiging worden ge„ zonden aan de Tweede Kamer, met en benevens ?, voorf. Misfive en Requeste, in originali"

En daar de drie leezingen by de Eerjie Kamer blyken te zyn gefchied , is de tweede leezing deezer Stukken by deeze Vergadering bepaald op Vrydag den 27. Juny eerstkomenden.

Is geleezen een Extracl uit het Register der Bejiuiten van de Eerjie Kamer van het Vertegenwoordigend L^haam des Bataaffchen Volks, van den 19.