is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t4 JUNY i8oo. 4ai

Juny laatstleden , waarby dezelve ann deeze Kamer inzend, een Nominatie van twee Perfonen . ten einde uit dezelve een worde verkozen , ter vervulling van eene Vacatuure, in het Committé van Justitie der Stede Westwoud, cum annexis;

Zynde hetzelve Befluit van den volgenden inhoud.

,, De Stembriefjes der Leden opgehaald zynde „ tot het reduceeren op twee Perfoonen van de No,, minatie uit vier Burgers, door het Commmitté van „ Justitie der Stede Westwoud, cum annexis, per ,, Misfive op den 16 deezer ter Vergadering ingezon„ den, in de Notulen van dien dag geïnfereerd en tot „ heden gehouden in advis.

„ Is na de opneming der Stemmen gebleken, dat „ op het tweetal voornoemd, ten einde daaruit door „ de Tweede Kamer één Perfoon worde benoemd, „ ter vervulling der in hetzelve Committé exteerende „ Vacatuure, gebragt zyn de Burgers:

„ Louris Opmeer en „ Jan Veenboer.

„ En zal dit tweetal, by Extract deezes, ten voor., zegden einde worden gezonden aan de Twedee Ka„ mer, met en benevens copie der voornoemde Mis„ five."

Waarop de Vergadering de Electie van een Perfoon uit gemelde Nominatie heeft bepaald, op Vrydag den 2.7 Juny eerskomende.

Is geleezen een Extratl uit het Register der Bejiuiten van de Eerfle Kamer van het KertegenwoorE e 2 di-