is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*4 24 JUNY 1800,

dlgend Lichaam des Bataaffchen Volks , van den 26 Juny laatstleden ; waarby dezelve aan deeze Kamer inzend,een Nominatie van twee Perfoonen,ten einde uit dezelve een worde benoemd, ter vervulling van een Vacatuure , in den Raad van Rechtspleging te Amersfoort;

VVeik Befluit is van den volgende inhoud.

„ De Stembriefjes der Leden opgehaald zynde tot „ het reduceeren op twee Perfoonen van de Nomina„ tie uit vier Burgers, door den Raad van Rechts„ pleging der Stad Amersfoort, per Misfive op den

17 deezer ter Vergadering ingezonden, in de No» „ tulen van dien dag geïnfereerd, en tot heden ge* u houden in advis.

„ ls na opneming der Stemmen gebleken, dat op „ het tweetal voornoemd, teneinde daaruit door de „ Tweede Kamer één perfoon v/orde benoemd, ter „ vervulling der in hetzelve Collegie exteerende Va,i catuure, gebragt zyn, de Burgers:

M Wouter Stemfoort en „ Pieter van der Vliet.

„ Ën zal dit tweetal by extraét deezes ten voorf. „ einde worden gezonden aan de Tweede Kamer, i} met en benevens copie der voornoemde Misfive.

En is de Eleéïie van een Perfoon uit voorf. Nominatie by deeze Vergadering bepaald, op aanftaande ■Vryuag den 27 Juny,

Is geleezen de Requeste van e?nige Stemgerechtigde Burgers van den D »rpé Zuilen, houdende derzeive bezwaaren tegen het plaatfen van de Burgerlyke Rechtbank