Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 JUNY 1800.

491

„ de Hooge Militaire Vierfchaar, ten einde hem , „ buiten de doodftraffe, tot zodanige mindere ftraffe „ ter zaake voorf. te verwyzen, als dezelve in goede „ Justitie zal oordeelen te behooren.

„ En zal Extraét deezes, nevens alle de documen„ ten, worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind+ „ om hieraan de noodige executie te geven.

„ Zullende dit Bejluit, alvoorens in conformiteit van ,, het 60 Art. der Staatsregeling, ter bekrachtiging „ worden gezonden aan de Tweede Kamer , met en „ benevens het in deezen uitgebragt Rapport, en alle „ de Stukken daartoe reiatif, in originali"

En over het bejluit zelf gedelibereerd zynde , is hetzelve in advis gehouden tot Woensdag den 3 July aanftaande. .

Is geleezen een Extracl uit het Register der Befluiten van de Eerjie Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks , van heden genomen , na gehoord te hebben het Rapport van eene perfoneele Commislie, dat mede alhier geleezen is, houdende een Reglement, omtrent de wyze van verkiezing der Leden voor de Gemeente Beftuuren, en Gevolmagtigden uit de Stembevoegde Burgers.

Welk Bejluit is van den volgenden inhoud.

„ By refumtie gedelibereerd zynde over het op den „ l6 Juny laatstleden uitgebragt Rapport door de „ Commisfie, gechargeerd geweest tot het concipiee„ ren van een Reglement omtrent de wyze van ver„ kiezing der Leden voor de Gemeente Beftuuren en „ der Gevolmagtigden uit de Stembevoegde Burgers.

„ Heeft de Vergadering, op den 24. Juny laatstle,, den, reeds berust hebbende in de redenen van wei.

» ge-

Sluiten