Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 JUNY 1800

493

„ c!e Plaatfelyke omftandigheden, het uur en plaats „ der famerikomst, door de Municipaliteiten of Ge„ meente Beftuuren, worden bepaald.

„ Ten aanzien van zodanige Grondvergaderingen „ welke by de verdeeling der Gemeenten gefplitst, „ of eenigzi'its anders dan by die der Departementen „ zyn ingericht , zal moeten worden in acht geno~ „ men , het geen by Art. 3 der Infiruétie voor de » Gemeente lieftuuren is vastgefleld.

„ Door deeze benoemde Kiezers, en by abfentie „ van een of meer derzelven, door hunne Plaatsver„ vangers, zal de keuze voor de aanvulling van hec „ aftredend derde der Leden van de GemeenteBeftuu„ ren , en van de Gevolmagtigden uit de St-embe„ voegde Burgeren gefchieden, op den voet als hier „ na zal worden bepaald.

„ De tyd der eerfle keuze en famenkomst van de „ Gemeente Beftuuren zal nader worden vastgefleld, „ en ook daarby, ingevolge dit Reglement, worden „ gehandeld.

Art. 2.

„ In de in voege voorfchreeven opgeroepene Grond„ vergaderingen zal in acht genomen worden, al hec „ geen by het algemeen voorfchrifc voor de Grond„ vergaderingen , in de Puhlicatie van den 8 Mey „ deezes jaars, aan het flot van het 1 Articul, en by „ Articul 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10, is vastge„ fteld, en zal ook geobferveerd worden, dat geene „ Krygslieden zullen Stemmen, dan ter Plaatfe hun„ ner vaste wooning, afgefcheiden van hunne Guar„ nifoenen.

Art. 3.

„ De benoemde Voorzitter zal de Vergadering in H deezer voege openen.

li

» Het

Sluiten