Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87 JUNY 1800.

Art. 8.

„ De Kiezers en Plaatsvervangers bedanken nimmer „ voor dien last , dan om redenen , welke by de H Grondvergaderingen, w^ar d >or zy b noemd zyn,

worden aangenomen, voords leggen zy in h nne „ Grondvergadering onverwyld en openlyk af de „ navolgende belofte:

„ Ik beloof, dat ik nimmer myne ftem zal „ geven , dan aan bekwaame en deugdzame „ Mannen, die de vetebchten, by de Inlïruétie

voor de Gemeente B<.ftuuren btpaald, bezit„ ten; en dat ik niemand zal benoemen, wien „ ik houde te zyn een aanhanger van het Stad„ houderlyk of Foederatif Beftuur, ot Voorftan„ der van Ariftocratie of Regeeringloosheid.

„ Dit verklaar ik." Art. 9.

„ Aan de benoemde Kiezers wordt de volgenden Lastbrief door de Grondvergadering gegeven:

„ De Grondvergadering van de Gemeente . . .

„ N". . . ontbied de Burgers ; .

M om als Kiezers, en'de Burgers .... om „ des noods als Plaatsvervangers

(of)

„ den Burger om als Kiezer, en den

,, Burger om des noods als Plaats-

„ vervan rer, van harenwege op de Kiezersvergadering „ te verfchynen, tot het helpen daarllellen eener keuze „ van het benoodigd retal Leden voor het Gemeente

» Be-

Sluiten