Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 JUNY 1800. 497

„ Beftuur, derzelver Plaatsvervangers , en voor de j, gevolmagtigden uit de Stembevoegde Burgeren

„ Deeze Lastbrief wordt door de oveiige „ Stemopnemers getekend.

Art. 10.

„ Deeze werkzaamheden in de Grondvergaderingen „ verricht zynde, wordt van de gedaane keuzen, by „ Misfive, aan de Municipaliteit van iedere Plaats, „ of aan het Gemeente Beftuur kennis gegeven , waar „ na de Grondvergaderingen donr de Voorzitters ge„ fcheiden worden, en onverwyld uit een gaan.

Art. 11.

„ De Municipah'teiten, en in het vervolg de Ge„ meente Beftuuren, zuilen door eene Commisfie uit „ d rzelver midden de Lastbrieven van de Kiezers „ vifeeren.

„ In gecombineerde Plaatfen gefchiedc zulks voor „ de eerftemaal door de Municipaliteit van de Hoofd-

plaats, alwaar ook Kiezersvergadering zal moetea „ gehouden worden.

Art. T2.

„ In Gemeenten van 1 tot 50 Grondvergaderingen „ .komen de Kiezers, of, zo' een of meer derzelver „ verhinderd mogten worden , derzelver Plaatsver„ vangers, mits daar van te vooren behoorlyk ge„ waarfchuwd zynde, den volgenden dag, op de, „ door de Municipaliteiten of de Gemeente Beftuuren „ aangewezene Locaalen en bepaalden tyd by den „ anderen.

n ^ • Aft* I3*

„ De oudfte en jongfte in jaaren openen de Verga-

„ dering, ontvangen de Lastbrieven van de Kiezers, m en die in order bevono'en zynde, doet de provifioIi 3. „ neele

Sluiten