Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4p8 97 JUNY 1800.

„ neele Voorzitter, by mondeling Stemming, een „ Voorzitter en vervolgens een Secrecaris verkiezen.

Art. 14.

„ Dit verricht zynde, opend de Voorzitter de Ver„ gariering in deezer voege :

„ „ Het werk, Medeburgers! waartoe wy thans sS „ geroepen zyn, vorderd de plegtige herinnering „ „ van het belang, dat'er voor ons, en voor alle

„ onze Medeburgers, wier zaak wy alhier waarne„ „ men, ligt in de gelukkige keune van Mannen, „ „ aan welke her Beftuur en de waarneming van de „ „ belangen deezer Gemeente zal worden aanbe„ „ trouwd: — Dat dan het bezef van dit belang,en „ „ van onze duure verplichting, ons alles doe ter „ „ zyde ftellen, wat ons beletten zou; zodanigen te „ „ benoemen, toegedaan aan de heilige beginfelen „ „ en voorfchrifren onzer Staatsregeling, die elk „ „ onzer in gemoede, als de braaffte en kundigfte „ „ tot die Posten befchouwd, ten einde elk onzer „ „ een gerust geweten hebbe voor God en het Va„ „ derland.

„ Wyders legt ieder der Kiezers de verklaaring af, „ in Are. 3. vermeld; waarna de Voorzitter üe ver„ eischcen van de Leden van hec Gemeente Beftuur, „ en voor de Gevo'machcigden, zo als die by de In„ ftrucf ie voor de Gemeente Beftuuren zyn vastgefteld, M aan de Vergaderde Kiezers voorhoudt.

Art. 15.

„ Vervolgens wordt tot de Stemming van de Leden „ voor het Gemeente Beftuur overgegaan , waartoe „ ieder Kiezer by beflotene Billiecten zo veele Perfoo „ nen opgeeft, als 'er ingevolge de Inftruéiie of voor

het één derde benoodigd zjn,

A

Sluiten