is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 9 3

by Art. 21. tot 27. voorgefchreeven word, alleen deeze

aanmerkingen maken:

i°. Dat, hunnes inziens, wanneer deeze Heffing meerder mogte opbrengen, dan tot de Rentbetaaling en Aflosfing der eerfte Negotiatie binnen 25 jaaren noodig is, de daar voor geaffecteerde 3 pCt. beter veeminderd wierden , dan dat men door inkoop of uitlooting, zo als by Art. ar. word voorgedragen, het geheel Capitaal fpoediger intrekke; het tegenwoordig zo zwaar gedrukt geflagt, zal eerder ontlasting noodig hebben , dan de, zowyhoopen, gelukkiger nakomeling; en s9. Dat omtrent de betaaling der fournisfementen in deeze Heffing voor dit jaar, volgens Art. 24. konnende gefchieden met geconverteerde Recepisfen, voor het beloop der Interesfen, daarop tot 1. October 1800. te goed zynde , duidelyk verklaard worden, dat op alle Comptoiren alzulke Recepisfen zullen worden aangenomen, waar ook gefourneerd.

Hier mede zouden uwe Gelastigden hun Rapport kunnen eindigen, en U de redenen voordragen, om welke zy van advis zyn, dat gy uwe bekrachtiging aan het onderhavig Bejluit zoud behooren te weigeren; dan alvoorens deeze aan uw oordeel te onderwerpen, vinden zy zich gedrongen , hunne gedachten over de wyze en behandeling deezer Heffing aan U voor te dragen, zy bezeffen wel, dat de form by de Staatsregeling aan uwe werkzaamheden voorgefchreevea, U verbied Wetten en Befluiten te ontwerpen en voor te Hellen, doch daar elk Lid deezer Kamer gerechtigd is , zyna gevoelens open te leggen , vertneenen zy dit ook te mogen doen in een Rapport, welk gemeen gemaakt, de gedachten leiden kan tot fchikkingen, welke niet gemaklyk in redenen van weigering té omkleden zyn.

Uwe Gelastigden dan, houden het daarvoor, dat de zaak, op welke in deezen alles aankomt, is de billyke en gelyke bepaalinge van 't geen elK verfchuldigd is, dat is, dat elk, zo veel ten honderd, als de Wet eischt, opbrenge van zyne Inkomften, die berekend hebbende, zo als die vvaarlyk zyn, of hy die in goeden gemoede daar A $ voo?