Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 JULY 1800.

,, trcnt de Zegels, welke op de Commisfie moeten worden gebruikt.

„ Alle dispofitiën, waarby aan de verzoekers „ het gedaan verzoek geheel of gedceltelyk wordt

ontzegd, zullen worden gelchreeven op een -,. Zegel van tien Jlüiyets.

Alle dispofitiën, waarby aan de verzoekers ,i furcheance of eenig notabel voordeel, hangen,, de de volkomeneafdoening der zaak zelve, wordt ,, geaccordeeid3 zullen worden .gefchreeven op „ een Zegel, gelyk aan dat, waarop hetzelve ver-

zoek is gefteld.

„ En zullen geene dispofitiën» het Zegelrecht „ lubjecc mogen worden gefchreeven in Margin e „ van de Reqüesten., maar aizonderlyk, met dui„ delyke melding van het Request, waarop de „ dispofitie is gevallen. Hier van zyn uitgezon„ derd zodanige Apostiüaire Dispofitiën , als op „ Judicië.le verzoeken ingevolge de gearresteerde ,, Manier van Procedeeren zullen worden gefield; „ mits het ftuk zelve, waar op de dispofitie valt, a, gezegeld zy op den voet, als by deeze Ordon„ nantie is bepaald; gelyk mede alle Dispofitiën, „ welke by daar toe bevoegde Geconuituëerde „ Magten gratis (om niet) worden uitgegeven.

Bylagen tot de Reqüesten.

„ Alle Bylagen, by de voorfchreeve Reqüesten, „ by Judiciëele Acten of eenige andere ftukken, „ zynde gevoegd, in originali wonende overgc„ legd, zulten gefchreeven zyn op de Zegels daar „ toe ftaande, en copielyk, volgens de Taiif, op Va „dB

Sluiten