Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31(5 9 J u L Y l8o°-

„ de Copiën bepaald. Voor zo verre de Hukken, ,, welke ais Bylagen by een Requeit worden gevoegd, uit haaren aart geen Zegel vereifchen, ,, zullen dezelve moeten worden omgeflagen meÊ ,, een Zegel van 4 Stuivers.

Commisfïén van Öjjicien , Ambten, Employen en Actens yan Admisfic.

$. 25.

A. Alle Commisfiën van Emdoyen Ambter, Bedieningen of Beneficiën, hoegenaamd, „ Politieke of Militaire, door het Verte „ wcordigend Lichaam, het Uitvoerend Be-. ,, wind, de Agenten, de Departementaal „ of Gemeente Btfluu'-en, de Raaden der „ Colon.ëfi, Gerechtshoven, Rechtbanken „ en] Vrederechters, en generalyk door alle „ Collegiè'nofcePerfoonen,die tot het bege„ ven van Ambten zullen zyn bevoegd of ,, gcqualifkeerd, zullen moeten gefchieeven ,, worden op een Zegel als volgt:

„ Wanneer dezeb'e worden beceven vcor een

onbepaalden tyd en jaarlyks aan fractementen „ en Emolumenten opbrengen tot ƒ50 f i->o; „ en boven de ƒ50 rendeerende, 5 prcCent van „ den opbrengst van één Jaar.

j, Voer zo verre dezelve begeven worden provifio,i neel, of voor een bepaald getal van Jaaren, en „ opbrengen tot ƒ50 aan Tractement en Emolu-

rnenten, op een Zegel van 10 Sr., en meerder ,, beloopende, op een Zegel ten bedrage van \ proCt. „' van den opbrengst over ieder Jaar; dat dezelve

„ wor-

Sluiten